Новини

Организационен комитет

Организационен комитет

18 май 2018

Проф. д-р Сашо Пенов

 

Декан на Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Заемани академични длъжности както следва: асистент (1987-1991 г.), старши асистент (1991-1996 г.), главен асистент (1996-2000 г.), доцент ( 2000-2012 г.), професор (2012 г. – до сега) по финансово право и данъчно право в катедра „Административноправни науки” към Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Доктор по право с тема на дисертационния труд: “Избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществата чрез международни договори” (1996 г.). Хабилитационен труд на тема: “Правен режим на корпоративното подоходно облагане. Аспекти на хармонизацията с правото на ЕС”. Притежава магистърска степен по проблемите на международното двойно данъчно облагане от Института по международно финансово право при Университета в Хамбург, Германия (1991-1992 г.). Специализации: Международен център за подготовка на кадри при ОИСР, Виена, Австрия (1993 г.); Атински университет, Гърция (1995 г.); Университет в Хамбург, Германия (1998 г.); Университет в Саарбрюкен, Германия (2001 и 2004 г.); САЩ (2002 г.). Професионална квалификация и опит: експерт в Главно управление на данъчната администрация ( 1989-1990 г.), ръководител на отдел Данъчни спогодби ( 1992-1994 г.), член на Консултативния съвет по законодателството при 39-то и 40-то Народно събрание на Република България ( 2002-2008 г.), член и председател на Правния съвет при Президента на Република България и председател на Комисията за опрощаване на несъбираеми държавни вземания (2002-2008 г.), член на Консултативния съвет по законодателството при 44-то Народно събрание на Република България ( 2017- до сега) в направление „Административно и финансово право”.

 

Владислав Славов

 

Завършва Юридическия факултет на СУ "Климент Охридски" (1974 г.). Стажант съдия в Софийски градски съд (1975-1976 г.). Юрисконсулт, старши юрисконсулт и главен юрисконсулт (1976-1987 г.). Арбитър във Върховния държавен арбитраж (1987-1991 г.). Прокурор и заместник главен прокурор в Главна прокуратура (1991-1996 г.). Член на Висшия съдебен съвет на Република България (до 2003 г.) Назначен е с Указ на Президента на Република България за председател на възстановения Върховен административен съд (1996-2003 г.). Съдия в Конституционния съд на Република България (2003-2012 г.). Председател на Съюза на юристите в България. Носител на орден "Стара планина", първа степен, за професионалната си и обществена дейност и принос в развитието на българската държава, демокрацията и правораздаването.

 

Гл. ас. д-р Савина Михайлова-Големинова

 

Преподавател в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Член е на Софийската адвокатска колегия (1998 г. – до сега) и на Международната данъчна асоциация (IFA), Ротердам, Нидерландия ( 2001 г. – до сега). Преподавател по финансово право и данъчно право към съвместната магистърска програма по финансов мениджмънт на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Университета Монтескьо-Бордо IV ( 2013 г. – до сега); по финансово управление и контрол на средствата от ЕС към Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (от 2015 г. – до сега); в Националния институт на правосъдието по финансово управление и контрол на средствата от ЕС (обща селскостопанска и кохезионна политика на ЕС) (2015 г. – до сега); в Академия за ЕСИФ (СДК на СУ и Института за публична администрация-лектор -2017 г. – до сега. Съветник в кабинета на служебния заместник министър-председател по управление на средствата от Европейския съюз (август-ноември 2014 г.). Експерт с опит в управлението и контрола на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, обществените поръчки и нередностите, данъчното право.

 

 

Адв. Валентин Савов

 

Завършва Юридическия факултет на СУ "Климент Охридски". Притежава магистърска степен от Университета в Лайден, Холандия ([●] г.) Адвокат към Софийска адвокатска колегия ([●] г. – до сега). Управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Савов & Партньори”. Председател на ИФА България, официален клон на Международната Фискална Асоциация (IFA) със седалище в Кталство Нидерландия. Адвокат с повече от десет години адвокатски стаж, придобит във водещи адвокатски кантори в България, Япония и Холандия.

 

 

Проф. д-р Раду Буфан

 

Професор по данъчно право и правен режим на несъстоятелността към Юридическия факултет и Факултета по икономика и бизнес администрация на Университета в Тимишоара, Румъния (2006 г. – до сега). Доцент по данъчно право към Юридическия факултет на Букурещкия университет, Румъния (2012 г. – до сега). Професионална квалификация и опит: одитор и консултант в Coopers & Lybrand Romania и PWC (1993-2001 г.), адвокат към Timiș Bar Association (2004 г. – до сега), партньор в „Motica şi Asociaţii”, Timişoara (2005 г. – до сега). Членства в редица организации: Камарата на данъчните консултанти в Румъния; European Association of Tax Law Professors (EATLP); National Union of Insolvency Practitioners of Romania. Съветник към Парламента при изменения на Данъчния кодекс и Данъчнопроцесуалния кодекс (2015 г.). Член на Международната данъчна асоциация (IFA), Ротердам, Нидерландия ( 2006 г. – до сега) и председател на ИФА Румъния (2012 г. – до сега).

 

Доц. д-р Светислав Костич

 

Преподавател по данъчно право, международно данъчно право и данъчно право на Европейския съюз в Юридическия факултет към Белградски университет, Сърбия. Заемани академични длъжности: асистент (2009 г.), доцент (понастоящем) по данъчно право в катедра по „Правно-икономически науки” към Юридическия факултет на Белградски университет, Сърбия. Доктор по право (2014 г.). Придобива LLM степен по международно данъчно облагане в New York University School of Law (2007-2008 г.). Професионална квалификация и опит: консултант за Deloitte Tax and Legal Services, Сърбия; участник в редица работни групи към Министерство на финансите на Република Сърбия при реформиране на данъчното и финансовото законодателство. Председател на ИФА Сърбия.