Новини

Компаниите днес се изправят пред множество международни данъчни проблеми

Компаниите днес се изправят пред множество международни данъчни проблеми

10 май 2017

На 18 и 19-ти май, София ще е домакин на Първата Конференция на Международната данъчна асоциация. Събитието на IFA ще се проведе в аудитория 272 на СУ „Св. Климент Охридски“ с партньорството на Юридическия факултет.

Всеки един от лекторите е изключителен специалист и повечето от тях съчетават академичната кариера с упражняването на професии в областта на данъчното право, консултирането, правораздаването, счетоводството, одита и др.  Сред впечатляващите гост лектори е д-р Рафаеле Петруци - магистър по право, управляващ директор на Центъра за трансферно ценообразуване към Института за австрийско и международно данъчно право при Виенски икономически университет. Той е международен данъчен консултант, специализирал в сферата на международното корпоративно данъчно облагане и трансферното ценообразуване в отдела за трансферно ценообразуване на Делойт, Виена (Австрия).

От 2007 г. д-р Петруци трупа богат академичен и практически опит в областите на  международното корпоративно данъчно облагане и трансферното ценообразуване, като работи за четири големи компании в различни държави. Практическият аспект от неговия опит е свързан с дейността му по консултиране на клиенти във връзка с различни проблеми (като въпроси за международно данъчно облагане и трансферно ценообразуване, предоставяне на услуги, финансиране, място на стопанска дейност, сделки с нематериални активи, бизнес преструктуриране  и косвени данъци), управление на риска  при международно данъчно облагане и трансферно ценообразуване, както и съдействие за спазването на правилата и процедурите, планиране и преразглеждане на вътрешногрупови споразумения, оптимизиране на международни данъчни структури. Дни преди конференцията д-р Петруци представя темата на своята лекция и важните според него акценти в събитието.

Вие сте експерт със значителен опит в международното данъчно консултиране и управлението на риска при международно данъчно облагане. Според Вас, кои са най-честите трудности, които международните компании срещат при разрешаването на тези проблеми?

Моят опит сочи, че компаниите днес се изправят пред множество международни данъчни проблеми, свързани с  различни теми: митнически задължения, чуждестранно данъчно кредитиране, парично репатриране (cash repatriation), данъчни спорове, двойно данъчно облагане, ДДС, парични данъци и данъчни облекчения. Но с най-голямо практическо значение в международното данъчно облагане са въпросите относно трансферното ценообразуване.  Значимостта на тези теми произтича от множество фактори.

Сред основните проблеми, които компаниите срещат, са такива, свързани с разнообразни теми като: избор на най-подходящ метод за трансферно ценообразуване, който да се приложи; избор и приспособяване на съпоставими данни; проблеми, свързани с  избягване и разрешаване на спорове при трансферно ценообразуване (например: решения, APAs, MAPs, арбитражи); разпределение на печалбата по места на стопанска дейност; вътрешногрупови услуги; вътрешногрупово финансиране; нематериални активи; бизнес преструктуриране; схеми за участие в разходите и схеми за разпределение на разходите; законосъобразност (включително управление на риска и документиране).

Можете ли на откроите знакови тенденции в международното данъчно право, извлечени от най-добрите практики и които могат да бъдат използвани от експертите в тази област?

Сред основните тенденции мога да посоча:

  • Инвестиции в човешкия капитал, включително квалификации и обучения на персонала;
  • Инвестиции в технологии с оглед повишаване на ефективността на дейностите
  • Инвестиции в инструменти за управление на риска и документиране на трансферно ценообразуване
  • Повишаване на ангажираността в съвместни compliance programs с данъчната администрация
  • Повишаване използването на механизми за разрешаване на спорове между
    а) данъкоплатците и данъчната администрация или
    б) днанъчните администрации на различните държави.

Вие ще бъдете сред говорителите на предстоящата конференция в България. Коя е темата, коята ще представите, и кои са основните акцентите в нея?

Аз ще представя темата за  съдържанието в рамките на трансферното ценообразуване. Тази тема е все по-популярна, както за данъкоплатците, така и за данъчните администрации, които постоянно се сблъскват с въпроса какво значение влагаме в думата “съдържание” от гледна точка на трансферното ценообразуване. В този контекст трябва да се отбележи, че всъщност наличието на определено количество хора, ангажирани в конкретна юрисдикция не означава обезателно, че по този начин една компания си е осигурила достатъчно съдържание. Въпросът за съдържанието при трансферното ценообразуване е много по-сложен и зависи от различни аспекти, наред с другото - кой осъществява съответните функции и притежава съответните активи. Този въпрос ще продължи да бъде изследван допълнително и в  “след-BEPS” обстановката, в която ОИСР разходва значителен времеви ресурс, за справянето с въпроса, осигурявайки повече указания, както за данъкоплатците, така и за данъчните администрации. Въпреки това все още има нужда от очертаване на бъдещия вид и е от ключово значение в този момент да бъдат определени общите разбирания и виждания, за да бъдат избегнати разминаващи се тълкувания, които могат да подкопаят отношенията между различните страни, участващи в международния диалог.

Какъв е опитът от прилагането на BEPS практиките в Австрия?

Австрия стриктно изпълняваше проекта BEPS и вече е имплементирала множество от предложенията, направени от ОИСР в този смисъл. Както данъкоплатците, така и данъчната администрация се подготвят за новите предизвикателства, които измененията, въведени от проекта BEPS, ще донесат и своевременният отговор на тези поправки е от ключово значение.

Какви са Вашите очаквания за конференцията, която ще се проведе през месец май?

Конференцията ще събере в София множество експерти от различни области на практиката (данъкоплатци, представители на държавната власт, консултанти, представители на академичните среди) и от различни държави, които ще дискутират редица въпроси с практическо значение за международната данъчна среда.  Ще бъде изключително интересно събитие, на което всеки заинтересован може да присъства и активно да вземе участие, за да събере различни виждания по разглежданите теми  и да опита да открие конвергентни разрешения на въпросите.

 

Първата Конференция на IFA в България ще е на тема „Проектът BEPS и прилагането на Европейското данъчно право в държавите-членки и средства за правна защита съгласно Европейското право“. Организатор е Сдружение IFA България - официално и единствено подразделение на  Международната данъчна асоциация, акредитирано на конгреса на ИФА в Мумбай, Индия, през 2014 г. Повече за програмата и лекторите на събитието, както и за възможностите за регистрация, вижте на официалния сайт на конференцията www.ifa-conference.com