Новини

Първата конференция на IFA в България ще разгледа основните механизми на противодействие срещу „некоректните” политики за данъчно планиране

Първата конференция на IFA в България ще разгледа основните механизми на противодействие срещу „некоректните” политики за данъчно планиране

11 април 2017

На 18 и 19 май 2017г. за първи път България ще е домакин на годишната конференция на Международната Данъчна Асоциация - IFA. Организатор е IFA България съвместно с Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Конференцията ще се проведе в аудитория 272 в сградата на Ректората. За мисията и целите на организацията и за основните акценти на предстоящото събитие разказва адв. Валентин Савов. Адвокат с повече от десет години стаж, придобит във водещи адвокатски кантори в България, Япония и Холандия, партньор в „Савов & Партньори“, притежател на магистърска степен по право от Софийски университет, България и магистратура по Международно данъчно право  от Университета в Лайден, Холандия. Валентин Савов е председател на IFA България.

Какви са ценностите и мисията на IFA в международен мащаб, от колко време съществува организацията и кои са нейните членове?

Международната данъчна или фискална асоциация (International Fiscal Association) е създадена през 1938г. със седалище в Кралство Нидерландия. Тя е единствената неправителствена и несекторна международна организация, занимаваща се с данъчни въпроси и то вече близо 80 години от нейното основаване. Сред основните й цели са проучването и развитието на международното и сравнителното право по отношение на публичните финанси, особено международно и сравнително данъчно право и финансовите и икономическите аспекти на данъчното облагане, както и редица други въпроси с подобно направление. Понастоящем членовете наброяват повече от 12 500 от 116 държави. В около 70 страни IFA има установена и развита клонова структура, какъвто клон съществува и в България -  Ифа България.

От колко време съществува българската асоциация член на IFA и кои са нейните членове?

Сдружение IFA България беше акредитирана като официално и единствено подразделение на  Международната фискална асоциация в България през 2014 г. на конгреса на IFA в Мумбай, Индия.  IFA България вече наброява над 50 корпоративни и индивидуални членове, сред които преподаватели, съдии, одитори и счетоводители (одиторски и счетоводни кантори), данъчни консултанти, адвокати и адвокатски кантори. В голяма част от света, данъчното законодателство, данъчните реформи, данъчния контрол, прилагане и правораздаване са резултат от едно непрекъснато взаимодействие и обмяна на идеи, концепции, опит и гледни точки между публичния и частния сектор, между доктрината и практиката.

Целта на IFA  България, а и причината за създаването й, е да действа като форум или платформа за обсъждане на международни и местни фискални и данъчни  въпроси между всички участници в процесите по развитието, прилагането, контрола и др.  на данъчното право и на данъчното законодателство.

Членският състав на ИФА България включва консултанти, адвокати, счетоводни и одиторски кантори,  държавни служители, членове на съдебната система, университетски преподаватели и представители на академичните среди, както и множество заинтересовани членове от различни сфери на обществото. Тази амалгама от експертиза, гледни точки и позиции, както и това, че сме част от изключително широка мрежа, ни даде увереността да организираме и първата за България международна конференция от такъв мащаб. Конференцията е на тема „Проектът BEPS и прилагането на Европейското данъчно право в държавите-членки и средства за правна защита съгласно Европейското право“

Какви са акцентите в програмата на конференцията?

Конференцията е двудневна, а темите и на двата дни са изключително интересни и актуални. Започваме първия ден с детайлен поглед към проекта BEPS. Най-общо и концептуално казано, Base Erosion and Profit Shifting – BEPS е проект на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) - насочен срещу практики и данъчно планиране, които експлоатират празноти или разминавания между данъчните законодателства и разпоредби на различни юрисдикции с цел по един изкуствен начин да прехвърлят облагаемите си доходи от държави с високо данъчно облагане към такива с ниско. Такива практики често се експлоатират от мултинационални корпорации, които се стремят към по-ниска данъчна тежест и по-нисък размер на облагане върху печалбите и доходите им от стопанска дейност. Тези цели се постигат чрез сделки със свързани лица, установяване в конкретни юрисдикции с единствена цел ползване на системата от данъчни спогодби на тази  юрисдикция,  използване на хибридни инструменти и много други. Използването на BEPS практики, освен до значително и необосновано намаляване на данъчната тежест, може да доведе и до  изкривявания в конкурентната среда, като придава конкурентно  предимство на мултинационални компании спрямо компании, които оперират само на местния си пазар. Не винаги тези практики обаче са незаконни, защото за тях се използват в повечето случаи правно позволени средства. И това обстоятелство се дължи и на съществуващите празнини в данъчните законодателства на отделните държави, както и на липсата на хармонизация между тях, на прилагането на системата от двустранни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане и др.

Проектът BEPS на ОИСР предвижда 15 мерки, които дават на отделните държави необходимите местни и международни инструменти за предотвратяване и  ограничаване на  BEPS-практики и планиране. Тези мерки имат за цел да осигурят справедливо облагане на икономическата дейност в юрисдикциите, където реално се извършва тази икономическа дейност, където се създава стойност, продукт.

Ще си позволя да цитирам генералния секретар на ОИСР - г-н Хосе Анхел Гурия, който в доклада по представянето на плана срещу BEPS преди няколко години, изрази цялостната философия на този проект: „Международноправните данъчни правила, някои от които датиращи още от 20-те години на миналия век, имат за цел да гарантират, че предприятията няма да заплащат данъци в две държави – двойното данъчно облагане. Това е похвално, но за съжаление с тези правила сега се злоупотребява, за да се постигне двойно данъчно не-облагане. Планът за действие има за цел да поправи именно това, така че мултинационалните компании да заплащат справедливия дял от данъците.”

Сред конкретните мерки и механизми за противодействие на BEPS, наред с други,  са:

  • имплементирането на многостранна конвенция, за разлика от сега действащите системи от двустранни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане,
  • отстраняване на празнотите и осигуряване на синхронизация и въвеждането на стандарти, отчитащи достиженията на дигиталната икономика и бизнес;
  • хармонизация в данъчните законодателства на отделните държави;
  • разработване на ефективни правила за отчитане и оценка на икономическата активност на чуждестранните дружества и лица;
  • правила за ограничаване приспадането на лихви и други финансови плащания при определяне на данъчната основа;
  • въвеждане на ефективен механизъм за бърз и улеснен обмен на информация относно измененията в законодателните данъчноправни рамки на отделните страни и др.

Проблематиката е с изключително широк обхват, което обуславя и невъзможността да се посочат изчерпателно всички аспекти, на проекта  BEPS в рамките на една конференция. Целта ни е да обхванем колкото е възможно по-голям кръг от тези въпроси и да акцентираме върху тях като обект на предстоящата конференция. Неслучайно и кръгът от лектори, които сме поканили да вземат участие в дискусията, обхваща практици от различни сфери, които в една или друга степен могат да изяснят отделните аспекти на прилагането на проекта BEPS.

През вторият ден на конференцията ще се обсъждат проблемите свързани с прилагането на Европейското право и средствата за правна защита. Представител на Европейската комисия ще разкаже детайли „от кухнята“ за развитието в сферата на средствата за правна защита и прилагане на Европейското право. Разбира се, че обърнем поглед и към България и ситуацията тук. Лектори ще са действащ съдия от Върховния административен съд, преподаватели от СУ, както и адвокати специалисти и с практически опит в тази област.

С цел да се запознаем със законодателните и практически решения в други държави, последователно ще бъдат разгледани Белгия, Германия, Унгария и Румъния, като за всяка една от тези юрисдикции лектори ще бъдат специалисти от тези държави.

Кои са лекторите, които ще говорят на конференцията?

Всеки един от нашите лектори е изключителен специалист и повечето от тях съчетават академичната кариера с упражняването на професии в областта на данъчното право, консултирането, правораздаването, счетоводството, одита и др. Това придава различна и уникална гледна точка по проблемите данъчното право, неговото прилагане, както и правораздаването в тази област.

Както сами можете да се убедите, високата ерудиция на всеки един от лекторите, които ще вземат участие, гарантира интересна дискусия по въпросите около BEPS. Останалите говорители също съчетават изключителна академична и доктринална основа с практически опит в известни европейски данъчни кантори. Предвижда се и издаването към края на 2017 на сборник с доклади и статии по темите на конференцията. Самите доклади следва да бъдат изготвени от лекторите, а и всички желаещи да изготвят такива, до 01.09.2017.

Кой очаквате да присъства на конференцията?

На конференцията очакваме да съберем юристи, експерти на ръководни и други длъжности в НАП и Министерство на финансите, членове на бюджетната и други комисии към парламента, счетоводители, одитори, административни съдии и студенти. Формата за регистрация е отворена за всички.

Регистриралите се досега колеги показват огромно разнообразие на професии и поприща. Имаме вече участници данъчни служители, съдии, адвокати (адвокатски кантори), счетоводители, одитори и счетоводни и одиторски кантори, финансови директори на големи компании и банки, преподаватели, освен от България, също от Румъния, Сърбия, Македония и др. Този интерес свидетелства за силната нужда от подобни форуми, на които представители на всички професии и на академичната мисъл могат да обсъждат най-горещите теми в данъчното право и данъчното облагане заедно с колеги от цял свят, както и да споделят опит, идеи и гледни точки, законодателни решения и добри практики. Планираме с тази конференция да поставим началото на ежегодни събития , които да се превърнат в истински платформа и  форум за обмен на идеи и практики. Бихме искали, да създадем тук в България възможности за активно участие в процесите на развитие на данъчното право, в обмена на идеи и практики.

Интервюто е публикувано в manager.bg